Ανταλλακτικά στρατιωτικών οχημάτων - Αθανασιάδης Army Parts - Βιομηχανικά εργαλεία

Διεύθυνση: Είσοδος Α - ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης Τ.Κ.: 57022 Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310640878, 2310640879

Άρματα - Οπλικά Συστήματα
Επισκευές - Service

Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρία «ARMY PARTS ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρέχει υπηρεσίες που κατατάσσονται στην εμπορία ανταλλακτικών στρατιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων & στην εμπορία ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η Εταιρία έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 22301:2019 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία:

  • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας
  • ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη
  • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών
  • προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της
  • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της
  • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
  • καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους. θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη
  • Διασφάλιση υγείας των εργαζομένων
  • Απρόσκοπτή λειτουργία της επιχείρησης και δέσμευση για συνεχή βελτίωση των διαχειριστικών συστημάτων
  • Παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό στόχων για τη συνέχεια της επιχείρησης

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η Επιχείρηση στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικά αποδεκτό, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα πρότυπα ποιοτικής,περιβαλλοντικής διαχείρισης & επιχειρησιακής συνέχειας, που έχει αναπτύξει η Εταιρία αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων.

Για την «ARMY PARTS ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Αθανασιάδης Γεώργιος, 15/06/2021

Λήψη των ISO σε μορφή .zip